Nærum Visionsplan

 • Dansk

  Ved at ændre Nærum erhvervsområde fra at være en ø, der knækker byen over midtpå, til at blive en erhvervsby, som samler og leder hverdagens liv igennem, slås to fluer med et smæk: Nærum erhvervs- og vidensby bliver et attraktivt og levende byområde, som tilbyder, hvad vidensvirksomheder i dag efterspørger, nemlig bymiljø og byliv. Nærum erhvervs- og vidensby bliver et område, som binder hele Nærum sammen, forstærker og forstørrer bycentrum, og dermed gør byen mere attraktiv som bosted. Resultatet er, at Nærum erhvervsområde bliver Nærum erhvervs- og vidensby. Det nære bymiljø er forbindelsen mellem virksomhedens indre og den by og region, som virksomheden ligger i. Et stimulerende bymiljø giver ikke alene virksomheden en positiv, offentlig profil, men også en række muligheder i hverdagen for, at lægge møder udenfor i sommermånederne, at gennem føre stimulerende walk-and-talks, at netværke med andre virksomheder – og med institutioner og undervisnings- og forskningsmiljøer. Endelig har stimulerende bymiljøer en positiv, økonomisk påvirkning på ejendomsværdien.

 • English

  By changing Nærum industrial area from being an island that breaks the city over the midpoint, to become a business town, which brings together everyday life, two birds are beaten with one stone: Nærum business and knowledge city becomes an attraktive vibrant urban area that offers what knowledge companies today demand: the urban environment and urban life. Nærum business and knowledge city is an area that binds all Nærum together, enhances and enlarges the city center, thus making the city more attractive as a residence. The result is that Nærum business area will become Nærum business and knowledge city. The close urban environment is the connection between the company’s equity and the city and region, where the company is located. A stimulating urban environment not only gives the company a positive, public profile, but also a number of everyday posibilities like meetings outside in the summer months, stimulating walk-and-talks, networking with other companies – and with institutions and educational and research environments. Finally, stimulating urban environments have a positive economic impact on property values.

 • Facts

  Bygherre: Rudersdal Kommune
  Omfang: Fortætning og omorganisering af bolig, erhvervs-, kultur- og vidensbyggeri. Ialt ca. 50.000 m2
  Stade: Afsluttet
  Årstal: 2016
  Arkitekt: Primus Arkitekter ApS
  Landskab: Sted By- og Landskabsarkitekter
  Urbanist: Bureauet Niels Bjørn

Alle projekter | All projects