Magnoliahuset

 • Dansk

  Huset er tegnet med oplevelsesrige rumforløb og rolige opholdszoner i et samlet volumen. De tæt pakkede rum låner alle af et indelæggende atrium, som gør huset gennemlyst og giver et trygt beskyttet uderum.

  Den særlige brugergruppe krævede mange rolige og afsondrede rum. Derfor rummer huset flere nicher som også vil fungerer som sovepladser med udsigt til haven. En rolig krog med udsigt til svajende trækroner. Underinddelinger af rummet giver afsondrethed og ro, uden at fjerne sig fra fælleskabet. Huset kan med sine små knæk, afgrænse og styre barnets legeområdet og udsyn, mens de klare arkitektoniske elementer giver øjet hvile. Omgivelser der er tilpasset barnets formåen og muligheder fjerner oplevelse af at være handicappet.

  Et handicap er når omgivelserne ikke er tilpasset kroppens formåen. Derfor opleves et handicap stærkest når rummet ikke er formgivet rigtigt.

  Ved at stille de rigtige spørgsmål til brugere og program kan arkitekturen danne en bæredygtig ramme om social interaktion og mentalt velbefindende.

  Eksisterende bygning ombygges og renoveres, herunder får facaden ny beklædning.
  Projektet er lavenergibyggeri BR15.

 • English

  The house is designed with eventful rooms and quiet living areas. The tightly packed rooms get light from an atrium, which makes the house illuminated and provides a safe protected outdoor space.

  The special user group demanded many quiet and secluded spaces. Therefore the house has several niches that will also work as sleeping places overlooking the garden. A quiet corner with a view of swaying wooden crowns. Subdivisions of the space give seclusion and peace without distancing from the community. The house can with its small alternately angles, define and control the child’s play area and view while the clear architectural elements make the eye rest. Surroundings that are adapted to the child’s ability and opportunities eliminate the experience of being disabled.

  A disability is when the environment is not adapted to the body’s ability. Therefore, a disability is most strongly felt when the room is not properly designed.

  By asking the right questions for users and programs, architecture can form a sustainable framework for social interaction and mental well-being.

  Existing building is rebuilt and renovated, including the facade new clothing.
  The project is low energy security BR15.

 • Facts

  Program: Specialinstitution
  Bygherre: Frederiksberg Kommune
  Stade: Udført
  Årstal: 2015-2017
  Byggesum: 12 mio. kr.
  Arkitekt: Primus Arkitekter ApS
  Landskab: GHB landskabsarkitekter
  Ingeniør: Okholm ApS

Alle projekter | All projects